Vesti i obaveštenja

Za kvalitet računovodstvenog servisa neophodno je brzo i tačno informisanje. Mi se trudimo da uvek objavljujemo najnovije informacije koje mogu biti korisne svim poslovnim ljudima pa i drugim računovodstvenim servisima.

Od 01.03.2016. na naknade koje naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica umesto ranije ‘’papirne’’ poreske prijave na obrascu PDPO, podnosi se elektronska poreska prijava na obrascu PDPO/S.

Od 01.03.2016. na naknade koje naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica umesto ranije ‘’papirne’’ poreske prijave na obrascu PDPO, podnosi se elektronska poreska prijava na obrascu PDPO/S.

17.03.2016

PDPO/S 2016, PDPO/S e putem

Od 01.03.2016. na naknade koje naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica umesto ranije ‘’papirne’’ poreske prijave na obrascu PDPO, podnosi se elektronska poreska prijava na obrascu PDPO/S.

Obveznici podnosenja poreske prijave na Obrascu PDPO/S su pravna lica i preduzetnici koji:

  1.        Nerezidentnom pravnom licu isplacuju prihode koje ostvari po osnovu:
  •          Dividendi i udela u dobiti,
  •          Naknada po osnovu autorskih i srodnih prvava i prava industrijske svojine,
  •          Kamata,
  •          Naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na tertotriji Republike,
  •          Izvodjena estradnog, zabavnog, umetnickog, sportskog i slicnog programa u Republici,
  •          Usluga koje pruza nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, bez obzira na to gde je usluga pruzena i gde se usluga koristi,
  •          Uluga koju pruza nerezidentno pravno lice koje nije is JPPS, ako je usluga pruzena ili se koristi, odnosno bice koriscena na tertotriji Srbije,
  1.        Stalnoj poslovnoj jedninici nerezidentnog pravnog lica iz JPPS isplacuje prihode navedene u tacki 1.
  2.        Nerezidentnom i rezidentnom pravnom licu isplacuje naknadu po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada.

 

Rezidentna pravna lica i preduzetnici, kao isplatioci naknada, obveznici su podnosena poreske prijave i duzni su da uplate dugovani porez, dok je poreski obveznik lice kojem se isplacuje naknada.

Poreska prijava se podnosi i u slucaju kada se u skladu sa ugvovorom o izbegavanju dvostrukog poprezivanja porez ne placa u Srbiji.