Vesti i obaveštenja

Za kvalitet računovodstvenog servisa neophodno je brzo i tačno informisanje. Mi se trudimo da uvek objavljujemo najnovije informacije koje mogu biti korisne svim poslovnim ljudima pa i drugim računovodstvenim servisima.

Nerezidenti - porez po odbitku

Nerezidenti - porez po odbitku

18.05.2016

Nerezidenti, novo nereizdenit, porez po odbitku na usluge

Porez po odbitku na prihode koje nerezidentna pravna lica ostvaruju od rezidentnih pravnih lica ili preduzetnika po osnovu usluga

U skladu sa novododatom tackom 5. stav 1. clana 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, porez po odbitku po stopi od 20% obracunava se i placa na bruto prihod koji ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pruzaju ili koriste, odnosno koje ce biti pruzene ili koriscene na teritoriji Republike Srbihe, sem ukoliko medjunarodnim ugovorom i izbegavanju dvostrukog oporezivanja ( UIDO) nije drugacije odredjeno.
 
Ova obaveza se odnosi i na preduzetnike.
 
Pravna lica i preuzetnici ce moci da se pozivaju na UNIDO i nece obracunavati i placati porez po odbitku pod uslovom da je sa konkretnom zemljom zakljucen UIDO i da se primenjuje, da su ispunjeni uslovi za njegovu primenu, kao i da resenja iz tog Ugovora previdjaju da Srbija nema pravo oporezivanja ovih usluga.
 
Kada postoji obaveza placanja poreza po odbitku na naknade od usluga ona utice na osnovicu za interni obracun pdv, pod uslovom da je pormet usluga prema Zakonu o pdv izvrsen u Srbiji,
 
Rezidentna pravna lica i preduzetnici duzni su da podnesu prijavu na obrascu PDPO/S na dan isplate prihoda za koje postoji obaveza placanja poreza po odbitku u skladu sa clanom 40. Zakona , i to iskljucivo elektronskim putem.
U slucaju primene UIDO, rezidentni isplatilac uz poreku prijavu, kao prilog, podnosi potvrdu o rezidentnosti na zakonom propisan nacin.
Obaveza podnosenja prijave postoji i onda kada domaci isplatioci nemaju obavezu obracuna i placanja poreza po odbitku.