Vesti i obaveštenja

Za kvalitet računovodstvenog servisa neophodno je brzo i tačno informisanje. Mi se trudimo da uvek objavljujemo najnovije informacije koje mogu biti korisne svim poslovnim ljudima pa i drugim računovodstvenim servisima.

Donet je pravilnik o postupanju poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja placanja dugovanog poreza na rate

Donet je pravilnik o postupanju poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja placanja dugovanog poreza na rate

23.03.2016

odlaganje duga novo 2016

Donet je pravilnik o postupanju poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja placanja dugovanog poreza na rate

Pravilnikom se blize propisuje postupanje Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja placanja dugovanog poreza na rate najduze do 60 meseci, za dugovani porez najvise do iznosa 2.000.000 rsd koji u sebi ne sadrzi kamatu za taj dug. Ovaj pravilnik objavljen je u Sluzbenom glasniku broj 28/2016, i stupio na snagu 22.03.2016.

Zahtev za odlaganje placanja dugovanog poreza, poreski obveznik moze podneti samo jednom, i to pocev od 01. aprila 2016. i najkasnije do 4. jula 2016. godine.

Zahtev se podnosi na Obrascu ZOPDV-Zahtev za odlaganje placanja dugovanog poreza na rate, koji se podnosi filijali Poreske uprave prema sedistu pravnog lica i preduzetnika.

 

Zahtev za odlaganje placanja dugovanog poreza mogu podneti poreski obveznici kojima:

 

  1.        Dugovani porez ne prelazi 2.000.000 rsd i u sebi ne sadrzi kamatu, a koji je dospeo za placanje do dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 4.marta 2016. Godine i kao takav je evidentiran u poreskom racunovodstvu Poreske uprave;
  2.        Poreski obveznici kojima je Poreska uprava po sluzbenoj duznosti ponistila sporazum, odnosno ukinula resenje o odlaganju placanja dugovanog poreza do 4. Marta 2016. Godine;
  3.        Poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje placanja dugovanog poreza i kojima preostali neisplaceni dugovani porez ne prelazi 2.000.000 rsd i u sebi ne sadrzi kamatu;
  4.        Poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje placanja glavnog duga na 24 mesecne rate u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga (Sluzbeni glasnik RS, broj 119/12);
  5.        Poreski obveznici koji su do 4.03.2016. godine podneli zahtev za odlaganje placanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sluzbeni glasnik RS, br. 80/02,…112/15) i kojima nije odluceno po tom zahtevu;
  6.        Poreski obveznici koji imaju dugovni porez koji prelazi 2.000.000 rsd koji u sebi ne sadrzi kamatu, mogu pocev od 4. Marta 2016. Godine, podneti zahtev za odlaganje placanja ukupnog iznosa dugovanog poreza nezavisno pd dana dospelosti, nadjuze do 60 meseci i ostvaruju pravo na otpis 50% kamate na taj dug u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sluzbeni glansik RS, br.82/02,….15/16).

Do dana podnosenja zahteva za odlaganje placanja dugovanog poreza na rate, poreski obveznik duzan je da izmiri sve tekuce obaveze dospele za placanje od 4. Marta 2016. Godine i da o tome pruzi dokaz, sto je ujedno i uslov za ostvarivanje prava na placanje dugovanog poreza na rate.

Od dana podnosenja zahteva do dana donosenja resenja o placanju dugovanog poreza na rate, poreski obveznik duzan je da izmiri tekuce obaveze dospele u tom period, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja resenja, uz obracunatu kamatu na taj dug shodno clanu 75. ZPPPA.