Zabrana pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru i u javnom prevozu

pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje, odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom, dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakna u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama možete preuzeti ovde.

Pravilnik o obliku i sadržini znaka zabrane pušenja možete preuzeti ovde.

Narodna skupština Republike Srbije na Drugoj sednici redovnog zasedanja u 2010. godini, 5. maja 2010. godine donela je Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 30/10 od 7. maja 2010. godine i stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, tj stupa na snagu 15. Maja 2010. godine.

Međutim, članom 30. Zakona propisano je da „pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje, odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom, dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakna u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“ To znači da primena ovog Zakona faktički počinje od 11. novembra 2010. godine.

Posebna prostorija za pušenje

U zatvorenom radnom prostoru poslodavac može da odredi posebnu prostoriju isključivo za pušenje. U toj prostoriji poslodavac ne može obavljati delatnost i obavezan je da na toj prostoriji istakne znak da je pušenje u toj prostoriji dozvoljeno.

Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja

U skladu sa članom 12. Zakona, kontrolu zabrane pušenja vrši odgovorno lice. Odgovorno lice je odgovorno ako se u prostoru u kojem je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši.

Odgovorno lice je lice koje rukovodi zatvorenim radnim i javnim prostorom, javnim prevozom, vlasnik prostora, preduzetnik.

Odgovorno lice može pismeno da zaduži jedno ili više zaposlenih lica da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja.

Odgovorno lice dužno je da na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kojem je zabranjeno pušenje istakne svoje ime, odnosno ime lica koje je zadužilo da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja, s podacima o mestu gde se to lice nalazi i telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru.

Nadzor

Inspekcije ili inspektori koji vrše nadzor su:

 • Zdravstvene inspekcije
 • Sanitarne inspekcije
 • Inspekcije nadležne za lekove i medicinska sredstva
 • Prosvetni inspektor
 • Inspektor rada
 • Tržišni inspektor
 • Turistički inspektor
 • Inspektor za preventivnu zaštitu

Kazne za fizička lica

Novčanom kaznom od 5000 dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj fizičko lice:

 1. ako puši u bilo kojem zatvorenom prostoru, kao i u javnom prostoru u kojem je pušenje zabranjeno, pod uslovima propisanim ovim zakonom;
 2. ako puši u javnom prevozu, kao i u bilo kojem zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica, odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu

Kazne za pravno lice i preduzetnika i odgovorno lice u pravnom licu

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu i novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

 1. Ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru u kojem je pušenje zabranjeno
 2. Ne zabrani pušenje u javnom prevozu, kao i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica
 3. ne poštuje pravila za izuzetke od zabrane pušenja vezane za ugostiteljske objekte za ishranu i piće
 4. ne istakne znak zabrane pušenja, odnosno znak da je pušenje dozvoljeno
 5. ne istakne ime ovlašćenog lica za kontrolu zabrane pušenja u tom prostoru

Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama možete preuzeti ovde.

Pravilnik o obliku i sadržini znaka zabrane pušenja možete preuzeti ovde.

Vest je objavljena: 20.10.2010